Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål eller problemer? Kontakt os, og vi giver dig svarVilkår for brug af Hotfrogs hjemmeside

mellem

Hotfrog Group (et australsk selskab)

og

brugeren af denne hjemmeside (“du” eller “din”)


Velkommen til Hotfrog. De vilkår for brug af Hotfrogs hjemmeside, der er anført nedenfor (aftalen), regulerer din brug af Hotfrogs hjemmeside på adressen www.hotfrog.dk (Hotfrog) og udgør en bindende aftale mellem Hotfrog Group og dig i forbindelse med din brug af Hotfrog.

Du bedes nøje gennemlæse hele aftalen, før du bruger Hotfrog. Hvis du har nogle spørgsmål, bedes du kontakte Hotfrog Group. Når du bruger Hotfrog, anerkender og accepterer du, at du har haft lejlighed til at læse og at du forstår aftalen, og du accepterer, at du er bundet af den.


 1. 1. Brug af Hotfrog – generelle krav

  1. 1.1 Hotfrog Group stiller Hotfrog til rådighed for dig på de vilkår og betingelser, der er anført i denne aftale.
  2. 1.2 Du kan anvende Hotfrog i overensstemmelse med denne aftale, herunder den i § 3 nævnte licens.
  3. 1.3 Hotfrog Group er meget omhyggelig med, at indholdet i databasen er nøjagtig. Hvis du ser materiale på Hotfrog, som:
   1. (a) er i strid med love, regler, normer eller relevante branchekodekser,
   2. (b) overtræder kravene i denne aftale, eller
   3. (c) er ukorrekt,
   4. bedes du venligst informere os om dette så hurtigt som muligt ved at kontakte os via hjemmesiden Kontakt Hotfrog på www.hotfrog.dk/ContactUs.aspx os.
  4. 1.4 Hotfrog indeholder oplysninger, der er skabt af tredjemand (dvs. ikke af Hotfrog Group), andre oplysninger, der er skaffet fra offentligt tilgængelige kilder og links til andre hjemmesider (samlet kaldes sådant indhold og sådanne hjemmesider Tredjemands Indhold). Medmindre andet er angivet støtter, sponsorerer eller anerkender vi ikke virksomheder, der er registreret i Hotfrog, Tredjemands Indhold eller produkter eller tjenester, der tilbydes af virksomheder, der er registreret i Hotfrog. For yderligere information om, hvordan Hotfrog Group får oplysninger fra offentlige online-kilder, se www.Catchbot.com.
  5. 1.5 Automatisk adgang til Hotfrog ved hjælp af eller på vegne af internet søgemaskiner er tilladt.
  6. 1.6 Med forbehold af § 1.5, må du ikke:
   1. (a) gå ind på Hotfrog på anden måde end gennem Hotfrogs normale web interface,
   2. (b) gå ind på Hotfrog via automatiske metoder (herunder bl.a. via brug af scripts eller webcrawlere),
   3. (c) bruge Hotfrog, hvis du tidligere er blevet udelukket fra at bruge Hotfrog, andre hjemmesider under mærket “Hotfrog” eller andre hjemmesider drevet af Hotfrog Group,
   4. (d) krænke andres immaterielle rettigheder,
   5. (e) udgive dig for at være eller uærligt angive eller give urigtige oplysninger om en forbindelse med personer eller virksomheder
   6. (f) anvende Hotfrog eller oplysninger, der er indeholdt på Hotfrog, i forbindelse med undersøgelser, konkurrencer, pyramideordninger, kædebreve, uønskede e-mails, masseforsendelser (”spamming”) eller lignende aktiviteter,
   7. (g) overtræde (eller forårsage at Hotfrog Group overtræder) gældende love, regler, normer eller relevante branchekodekser,
   8. (h) sælge, videresælge, reproducere, duplikere, handle med eller kommercielt udnytte en del af, brug af, adgang til eller data på Hotfrog, som ikke er en del af din Firmaprofil, eller
   9. (i) levere tjenester gennem Hotfrog, bortset fra gennem offline kommercielle aktiviteter, der er et resultat af Firmaprofilen for din egen virksomhed (en aktivitet, der finder sted uden for internettet eller uden for Hotfrogs hjemmeside).
  7. 1.7 Du anerkender og accepterer, at Hotfrog Group bevarer fuldstændig redaktionel kontrol over Hotfrog, og at Hotfrog Group efter eget skøn og uden varsel til dig kan:
   1. (a) afvise, fjerne, slette eller rette materiale på Hotfrog eller i databasen når som helst, herunder bl.a. alt materiale, der er indeholdt i en Firmaprofil,
   2. (b) afvise, nægte, fjerne, slette eller rette Indhold når som helst,
   3. (c) placere Indhold og/eller firmaprofiler som den finder passende, og
   4. (d) fastsætte andre betingelser for at sikre, at indholdets kommercielle karakter er klar.
  8. 1.8 Hotfrog Group forbeholder sig ret til når som helst at ændre, afbryde eller deaktivere Hotfrog eller en del heraf (permanent eller midlertidigt).
  9. 1.9 Hotfrog Group kan bringe denne aftale til ophør, fjerne din Firmaprofil og/eller nægte dig adgang til Hotfrog, hvis du har overtrådt, eller vi mener, at du vil overtræde, denne aftale, eller af enhver anden årsag, som Hotfrog Group efter eget skøn finder rimelig.
  10. 1.10 Du accepterer og giver dit samtykke til, at visse Firmaprofiler på Hotfrog er betalt af en virksomhed og derfor må vises før gratis firmaprofiler i de relevante søgeresultater.
 2. 2. Firmaprofiler

  1. 2.1 Du må kun bruge Hotfrog til at tilføje, rette og/eller opdatere en Firmaprofil på de vilkår og betingelser, der er angivet i denne aftale.
  2. 2.2 Alt Indhold skal:
   1. (a) være fuldstændigt og nøjagtigt,
   2. (b) være leveret på den måde og i det format, der er nærmere angivet på Hotfrog eller i øvrigt bestemt af Hotfrog Group,
   3. (c) ikke være af en karakter, der kan bringe Hotfrog eller Hotfrog Group i miskredit, og
   4. (d) overholde alle love, regler, normer og relevante branchekodekser.
  3. 2.3 Du må ikke:
   1. (a) anvende Hotfrog til at vise Indhold for en virksomhed, der ikke ligger i Danmark,
   2. (b) anvende Hotfrog til at lave tilføjelser eller rettelser til en Firmaprofil, hvis du ikke har den pågældende virksomheds udtrykkelige tilladelse dertil,
   3. (c) uploade, indlægge, overføre, offentliggøre eller på anden måde stille Tilgængeligt Indhold til rådighed, som du ikke ifølge love, bekendtgørelser, regler eller kodekser eller i henhold til kontraktlige eller andre juridiske relationer har ret til at stille til rådighed,
   4. (d) uploade, indlægge, overføre, offentliggøre eller på anden måde stille urigtigt, vildledende, upassende, blasfemisk, ærekrænkende, fornærmende, truende, obskønt, usømmeligt eller ulovligt Tilgængeligt Indhold til rådighed,
   5. (e) krænke andres immaterielle rettigheder, eller
   6. (f) overtræde lovgivningen, herunder bl.a. love, der begrænser reklamering for en profession.
  4. 2.4 Såfremt oplysningerne i Firmaprofilen for din virksomhed ændrer sig, bliver forældede eller ikke længere overholder denne aftale, skal du:
   1. (a) straks ændre din Firmaprofil, så den overholder denne aftale og/eller
   2. (b) straks underrette Hotfrog Group.
  5. 2.5 Du anerkender og accepterer, at du ved at indlægge indhold på Hotfrog erklærer dig indforstået med (løbende) at blive kontaktet via de kontaktoplysninger, der er indeholdt i Indholdet, herunder bl.a. hvor en sådan kontakt indebærer modtagelse af oplysninger fra Hotfrog Group eller fra en af Hotfrog Group godkendt tredjemand om produkter eller tjenester, som vi mener kan være af interesse for dig.
  6. 2.6 Du skal efter anmodning give Hotfrog Group en kopi af den tilladelse, der er beskrevet i § 2.3(b).
 3. 3. Immaterielle rettigheder

  1. 3.1 Hotfrog og Databasen ejes og drives af Hotfrog Group. Du anerkender og accepterer, at alle immaterielle rettigheder, der er indeholdt i eller vedrører Hotfrog og Databasen, tilhører Hotfrog Group eller vores licensgivere, og at intet i denne aftale udgør en overdragelse af immaterielle rettigheder.
  2. 3.2 Du må kun downloade eller se indhold og/eller udskrive en kopi af materiale på Hotfrog til eget brug, forudsat at du ikke:
   1. (a) på nogen måde ændrer indholdet (herunder bl.a. copyright-meddelelser),
   2. (b) offentliggør indholdet, eller
   3. (c) anvender indholdet på en måde eller til et formål, der er forbudt i henhold til denne aftale.
  3. 3.3 Du må ikke foretage dig noget, hvorved Hotfrog Groups immaterielle rettigheder overtrædes eller som på anden måde griber ind i dem. Undtagen hvor dette udtrykkeligt er tilladt i denne aftale eller lovgivningen, må du ikke gengive Indhold, der findes på Hotfrog, uden vores skriftlige tilladelse og, hvis krævet, betaling af et nærmere angivet gebyr. Anmodninger om gengivelse af Indhold kan ske via hjemmesiden Contact Hotfrog på www.hotfrog.dk/ContactUs.aspx os.
  4. 3.4 Vi må offentliggøre og formidle alt Indhold til offentligheden. Ved at indlægge Indhold på Hotfrog giver du os en evigtløbende, royalty-fri, ikke-eksklusiv, uigenkaldelig og overdragelig licens i hele verden til at:
   1. (a) gengive, ændre, lave tilføjelser, anvende, kopiere, offentliggøre, formidle og tilpasse Indholdet til ethvert formål og på enhver måde overalt i verden, herunder bl.a. på Hotfrog og som del af Databasen, og
   2. (b) tillade andre personer at foretage enhver af de i afsnit (a) omtalte handlinger,
   3. (licens).
  5. 3.5 Du skal give afkald på og sikre dig, at alle andre personer fuldstændig og uigenkaldeligt giver afkald på alle moralske rettigheder i forbindelse med Indholdet. Med henblik på denne § 3.5 kan en moralsk rettighed afskrives ved at give samtykke til handlinger eller undladelser, som ellers ville udgøre en overtrædelse af den pågældende moralske rettighed.
  6. 3.6 For at undgå tvivl anerkender og accepterer du, at:
   1. (a) licensen indebærer en ret for os til at:
    1. (i) stille Indholdet til rådighed for andre selskaber, organisationer eller personer, som vi har forbindelse til, med henblik på levering af tjenester, og at bruge sådant Indhold til levering af de pågældende tjenester,
    2. (ii) stille Indholdet til rådighed for offentligheden via hjemmesider eller som del af tjenester eller produkter i alle retssystemer,
   2. (b) vi tillader Hotfrog-brugere at søge på Indhold, som du har indlagt, og
   3. (c) du vil gøre alt, hvad der er nødvendigt (herunder bl.a., efter anmodning, underskrive alle dokumenter) for at give Hotfrog Group fuld fordel af de licenser, afkald og tilsagn, der er nævnt i denne § 3.
  7. 3.7 Licensen er fortsat gældende efter ophør af denne aftale.
  8. 3.8 Din brug af Tredjemands Indhold (herunder bl.a. tredjemands hjemmesider med link til Hotfrog) kan være underlagt tredjemands vilkår og betingelser for brug. Intet i denne aftale (eller i øvrigt på Hotfrog) udgør en licens eller ret for dig til at anvende sådant indhold.
 4. 4. Behandling af personoplysninger

  1. 4.1 Alle personlige oplysninger, som indsamles af Hotfrog Group, bliver behandlet i overensstemmelse med Hotfrog Groups politik vedrørende behandling af personoplysninger, som kan ses på www.hotfrog.dk/Privacy.aspx.
  2. 4.2 Du giver samtykke til (og skal sørge for, at alle relevante tredjemænd samtykker til) brugen af personlige oplysninger, der indsamles vedrørende dig (herunder bl.a. alle personlige oplysninger indeholdt i Indholdet) i overensstemmelse med Hotfrog Groups politik vedrørende behandling af personoplysninger. Hvis du medtager personlige oplysninger om personer i Indholdet, skal du:
   1. (a) give den pågældende person en kopi af Hotfrog Groups politik vedrørende behandling af personoplysninger, før du giver os de personlige oplysninger, og
   2. (b) hvor det er muligt, få den pågældende person til at give os de personlige oplysninger direkte.
 5. 5. Garantier

  1. 5.1 Du indestår og garanterer over for Hotfrog Group, at:
   1. (a) du er fuldt bemyndiget til at offentliggøre og bemyndige Hotfrog Group til at offentliggøre alt Indhold (herunder bl.a. at du har fuld bemyndigelse fra virksomheder, hvis Firmaprofil du foretager tilføjelser til, ændrer eller opdaterer),
   2. (b) du er mindst 18 år og har retsevne til at indgå denne aftale,
   3. (c) offentliggørelse af Tilgængeligt Indhold i overensstemmelse med denne aftale ikke på noget tidspunkt vil krænke nogen persons immaterielle rettigheder, moralske rettigheder, ret til hemmeligholdelse eller andre rettigheder,
   4. (d) du har evnen til at give licensen,
   5. (e) alt Tilgængeligt Indhold til enhver tid overholder alle gældende love, regler og relevante branchekodekser,
   6. (f) alle produkter og tjenester, der reklameres for i det Tilgængelige Indhold, svarer til den annoncerede beskrivelse og er til rådighed på den måde, til den pris og i den periode, der annonceres,
   7. (g) det Tilgængelige Indhold ikke krænker og ikke på noget tidspunkt vil krænke nogen persons immaterielle rettigheder, moralske rettigheder, ret til hemmeligholdelse eller andre rettigheder,
   8. (h) du har opnået samtykke fra alle personer, hvis personlige oplysninger er indeholdt i Indholdet, til
    1. (i) Hotfrog Groups indsamling af de pågældende personlige oplysninger, og
    2. (ii) anvendelse og videregivelse af de pågældende personlige oplysninger i overensstemmelse med Hotfrog Groups politik vedrørende behandling af personoplysninger,
   9. (i) alt Tilgængeligt Indhold er aktuelt og nøjagtigt og ikke vildleder eller snyder Hotfrogs slutbrugere, og
   10. (j) hver hjemmeside, der er repræsenteret ved en URL, som er vist eller inkorporeret i Firmaprofilen for din virksomhed:
    1. (i) kontrolleres og drives af din virksomhed eller dens uafhængige leverandør,
    2. (ii) til enhver tid er funktionsdygtig og tilgængelig, og
    3. (iii) i enhver henseende er egnet, herunder bl.a. mht. emne, til at være linket til Hotfrog.
 6. 6. Ansvar

  1. 6.1 I videst muligt omfang i henhold til lov og med forbehold af § 6.4 frasiger Hotfrog Group sig alle erklæringer, garantier, vilkår og betingelser, uanset om de er udtrykkelige eller underforståede (og herunder bl.a. dem, der følger af lov, sædvane eller på anden måde), medmindre de udtrykkeligt er angivet i denne aftale.
  2. 6.2 Hotfrog leveres “som beset”, og du anerkender og accepterer, at Hotfrog Group ikke har kontrol over Tredjemands Indhold, og at din brug af Hotfrog (herunder bl.a. af alt materiale, der stammer fra eller hvortil der er link til Hotfrog) sker på eget ansvar. Intet på Hotfrog udgør ydelse af økonomisk eller anden rådgivning. Du bør få kvalificeret professional rådgivning, før du handler på grundlag af oplysninger på Hotfrog.
  3. 6.3 I videst muligt omfang i henhold til lov fraskriver Hotfrog Group sig ethvert ansvar over for dig for erstatning eller tab (herunder bl.a. avancetab, indirekte tab eller driftstab), uanset hvordan det måtte være opstået (herunder bl.a. skade eller tab, der er opstået inden for kontrakt, uden for kontrakt (herunder bl.a. ved uagtsomhed), ved lov eller på anden måde), som du har lidt i forbindelse med:
   1. (a) din brug af eller tillid til Hotfrog (eller oplysninger indeholdt på eller med link til Hotfrog),
   2. (b) enhver forbindelse du har med en virksomhed, der er registreret i Hotfrog.
  4. 6.4 Lovgivningen kan indebære garantier eller betingelser eller pålægge forpligtelser, som kun i begrænset omfang kan udelukkes, begrænses eller ændres. Denne aftale skal læses med forbehold af sådanne lovbestemmelser. Hvis sådanne lovbestemmelser gælder, uanset andre bestemmelser i denne aftale, begrænser Hotfrog Group, i den udstrækning Hotfrog Group er berettiget dertil, sit ansvar med hensyn til krav under de pågældende bestemmelser til:
   1. (a) leveringen af tjenesterne igen, eller
   2. (b) betaling af omkostninger ved at få tjenesterne leveret igen.
  5. 6.5 Du holder Hotfrog Group og selskabets ledende medarbejdere, ansatte og repræsentanter skadesløs for ansvar, tab, skader, omkostninger og udgifter (herunder bl.a. udgifter til advokatbistand med fuld regresret) og strafforanstaltninger, som de måtte have pådraget sig eller været udsat for, og som skyldes:
   1. (a) din misligholdelse af denne aftale, herunder bl.a. en garanti i § 5,
   2. (b) svig eller forsætlig pligtforsømmelse fra din side eller på dine vegne, og
   3. (c) offentliggørelse eller brug af eller handlinger eller undladelser i forbindelse med det Tilgængelige Indhold, herunder bl.a. krav fremsat af tredjemand vedrørende ærekrænkelser, urigtige oplysninger fremsat uagtsomt, injurier, foragt for retten, rettigheder vedrørende offentlig omtale og/eller privatlivets fred, krænkelser af ophavsrettigheder, varemærkekrænkelser, krænkelser af andre immaterielle rettigheder, uberettiget udnyttelse af andres forretningskendetegn, misvisende eller vildledende adfærd og manglende overholdelse eller opfyldelse af erklæringer, garantier eller aftaler.
 7. 7. Generelt

  1. 7.1 Vi kan give dig meddelelser via e-mail, post eller ved at indlægge indhold på Hotfrog.
  2. 7.2 Du bør omhyggeligt læse og acceptere denne aftale, hver gang du benytter Hotfrog. Selv om Hotfrog Group håber ikke at skulle ændre denne aftale, er det muligt, at ændringer fra tid til anden vil være påkrævet. Ved at bruge Hotfrog (herunder bl.a. ved at indlægge Indhold) accepterer du, at den på det tidspunkt gældende version af denne aftale gælder for brugen.
  3. 7.3 Hotfrog Group kan overdrage denne aftale, forudsat at den pågældende rettighedserhverver påtager sig at opfylde alle Hotfrog Groups heri indeholdte forpligtelser. Med forbehold af ovenstående kan ingen af parterne overdrage denne aftale hverken helt eller delvist.
  4. 7.4 Erstatninger i denne aftale er:
   1. (a) løbende forpligtelser for parterne, separate og uafhængige af deres andre forpligtelser, og fortsat gældende efter denne aftales ophør, og
   2. (b) absolutte og ubetingede og upåvirkede af forhold, der kunne have den virkning eller på nogen måde kunne præjudicere, frigive, frigøre, opfylde eller påvirke ansvaret for den part, der giver erstatning.
  5. 7.5 Denne aftale er underlagt lovgivningen i New South Wales i Australien, og parterne anerkender domstolene i New South Wales’ ikke-eksklusive kompetence og giver fuldstændig afkald på alle krav eller indsigelser baseret på manglende kompetence eller uhensigtsmæssigt værneting.
 8. 8. Definitioner

  1. I denne Aftale har følgende ord nedenstående betydning:
  2. Hotfrog Group betyder Hotfrog Group Pty Limited (ABN 29 948 759 786) (Australien).
  3. Indhold betyder alt indhold, som du overfører til Hotfrog, herunder bl.a. al tekst, alt grafisk materiale og alle ikoner, fotos og URL’er.
  4. Tilgængeligt Indhold betyder alt Indhold og alt lignende indhold på sider, hvortil der er links fra URL’er, der er indeholdt i dit Indhold.
  5. Firmaprofil betyder en firmaprofil i databasen. En Firmaprofil kan indeholde oplysninger om virksomheden, f.eks. kontaktoplysninger.
  6. Database betyder den nationale database over Firmaprofiler, som Hotfrog Group har indsamlet og gjort tilgængelig for offentligheden via sit online firmaregister på Hotfrog.